Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi  finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, z wyjątkiem szkół i placówek obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.
 
Zadania Biura:
opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,prowadzenie obsługi rachunków bankowych,koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,sporządzanie sprawozdań finansowych,przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,prowadzenie kasy,zapewnienie obsługi prawnej,obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej.gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa